Enskilt avlopp

enskilt avlopp


Det är kommunen som ger tillstånd till enskilt avlopp och de flesta kommuner har ansökningsblanketter på sina hemsidor. Vi hjälper gärna till med ansökan, val av tekniklösning, lämplig placering mm, se Rådgivning.

Det är klokt att, t ex i samband med nybyggnation, lösa frågan om avlopp i god tid om det finns tveksamheter kring förutsättningarna för att inrätta eller ändra en avloppsanläggning. Tänk på husets placering med tanke på avloppet!

Avloppsanläggningar som kräver slamsugning ska placeras så att de lätt kan nås av kommunens slamsugningsbilar och får inte förorsaka olägenheter för grannar eller för omgivningen i övrigt. Slamtömning ska ske enligt renhållningslagen av kommunen utsedd entreprenör.

Husets avlopp ska ventileras på husets tak över nock. Vakuumventil ska ej användas. Endast normalt hushållsspillvatten får anslutas till avloppsanläggningen. Fett- och oljehaltigt spillvatten, vatten från backspolning av vattenfilter, dagvatten (takvatten) eller dräneringsvatten får inte kopplas till avloppsanläggningen.

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat Allmänna Råd som används som vägledning för regler och anvisningar vad gäller enskilt avlopp i Sverige. Naturvårdsverket har även givit ut en handbok som stöd för vad som gäller för enskilt avlopp.

Kommunerna bestämmer om det råder hög eller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd för den aktuella recipienten (utsläppspunkten), d v s hur rent avloppsvattnet ska vara innan det släpps ut i naturen. På kommunens hemsida finns beskrivet vad som gäller generellt för enskilda avlopp i din hemkommun.

Naturvårdsverkets krav vid NORMAL skyddsnivå för miljöskydd

BOD7*                                               >90%
Totalfosfor (Tot-P)                              >70%
Totalkväve (Tot-N)                           Inget krav på 
                                                    kvävereduktion

Naturvårdsverkets krav vid HÖG skyddsnivå för miljöskydd

BOD7*                                               >90%
Totalfosfor (Tot-P)                              >90%
Totalkväve (Tot-N)                              >50%

*BOD7: Biologiskt syreförbrukande ämnen

Naturvårdsverkets krav vid NORMAL skyddsnivå för hälsoskydd

A. Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

B. Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

 

Naturvårdsverkets krav vid HÖG skyddsnivå för hälsoskydd

Utöver A - B:

C. Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.