Slamavskiljare BDT


Slamavskiljare BDT
 är en förbehandling för rening av BDT-vatten. Den vanligaste slamavskiljaren är trekammarbrunnen, som består av tre kammare. I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten. Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person.

Drift och skötsel
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens försorg en gång per år. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.

Tänk på att:

  • Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.
  • Det är viktigt att locket på slamavskiljaren går att låsa och hålls låst för att undvika att barn och andra trillar ned. Tunga betonglock behöver inte låsas, men håller nu på att fasas ut av arbetsmiljöskäl i många kommuner.

Rening efter slamavskiljaren


Slamavskiljare med infiltration

I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet.

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av rening efter slamavskiljaren är traditionell infiltration som byggs av spridarrör och makadam.

Infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörstrådarna” i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används om det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor.

Slamavskiljare med markbädd
En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltrationsanläggning. Anläggningstypen används då jordlagren består av silt eller lera. Förenklat kan man säga att man ersätter de täta jordlagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). För att kunna bygga en markbäddsanläggning krävs det en utloppsplats typ: dike eller vattendrag som kan ta emot det renade vattnet.

Slamavskiljare vid krav på extra rening av fosfor
När kraven på reduktion av fosfor är höga eller när man anlägger en markbädd, måste man komplettera anläggningen med fosforfällning. Fällningen sker i slamavskiljaren och är flödesstyrd. Efter fällningen leds avloppsvattnet till en infiltration eller en markbädd för vidare behandling.